วิสัยทัศน์

ค่านิยม

"WATER for all" น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
Work hard ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
Attitude มีความคิดสร้างสรรค์
Teamwork เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
Relationship มีความผูกพันและสามัคคี

พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาแหล่งน้ำ
2. การบริหารจัดการน้ำ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

เป้าประสงค์

กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการ
พัฒนาองค์กร มีจำนวน 16 เป้าประสงค์ คือ
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
7. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
8. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
9. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
10. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
11. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
12. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
13. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย
ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
14. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
15. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
16. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม