หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่โครงการ ควบคุมการจัดสรรน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการส่งน้ำและระบบระบายน้ำที่สามารถส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่า น้ำฝน คุณภาพน้ำ ลักษณะของดินที่มีความเหมาะสมสำหรับไว้เพื่อการเพาะปลูกพืชต่างๆ ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านธุรการ การเงิน การพัสดุ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดแย้งในเรื่องของการใช้น้ำ ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งน้ำการซ่อมบำรุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จักใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนบริหารงานประตูน้ำของแต่ละโครงการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยโครงการที่ได้รับผิดชอบนั้น มี ๒ อ่างและ ๓ ฝายเก็บน้ำมีดังต่อไปนี้

อ่างเก็บน้ำลำคันฉู ความจุ ๔๒.๖๐ ล้านลบ.ม.พื้นที่ชลประทาน ๔๗,๕๐๐ไร่
อ่างเก็บน้ำบึงละหาน ความจุ ๒๕.๐๐ ล้านลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน ๖,๐๐๐ ไร่
ฝายยางบ้านบุตามี ความจุ ๑.๐๐ ล้านลบม. พื้นที่ชลประทาน ๘,๓๐๐ ไร่
ฝายยางบ้านกะฮาดน้อย ความจุ ๑.๒๐ ล้านลบ.ม.
ฝายยางบ้านแก้งสนามนาง ความจุ ๗.๐๐ ล้านลบ.ม.
สถานีสูบน้ำ(โรงสูบ) แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ รวม ๒ สถานี พื้นที่ชลประทาน ๓๑,๗๐๐ ไร่

รายละเอียดของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

- จำนวนฝ่ายส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทั้งสิ้น 3  ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3